Regulamin forum

Regulamin forum

Postautor: Morpheus » 08 lis 2014, 19:40

I. Treści, których nie wolno zamieszczać na forum

1.1. Zakazuje się umieszczania treści sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, które naruszają dobro innych osób, firm i instytucji, a w szczególności:
a) treści uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, oszczercze wobec innych,
b) treści dyskryminujących: grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne,
c) treści faszystowskich, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za drastyczne czy przerażające,
d) treści zawiązanych z pornografią,
e) treści zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających tj. narkotyki, alkohol etc.
1.2. Zakazuje się rozpowszechniania piractwa w każdej formie, dotyczy to:
a) wskazywania źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania,
b) przekazywanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania,
c) podawania seriali, cracków, key generatorów etc.,
d) udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania,
e) udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających na oszukiwanie firm i instytucji,
f) zakazuje się zadawania pytań o sposób pozyskania rzeczy, o których powyżej,
g) zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich.
1.3. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych uzgodnionych z administratorem.

II. Obowiązki użytkowników forum

2.0. Użytkownik może posiadać na forum tylko jedno konto. Każde następne będzie usuwane. Użytkownikowi łamiącemu ten zapis zostanie nałożony ban na korzystanie z forum.
2.1. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią FAQ (frequently asked questions - często zadawane pytania).
2.2. Każdy Użytkownik powinien również zapoznać się z Działami dostępnymi na Forum oraz zasadami w nich obowiązującymi, które są opisane w ogłoszeniach i przyklejonych tematach.
2.3. Nie należy zakładać tych samych tematów w różnych Działach ani duplikować tematów krótko wcześniej założonych zarówno przez siebie, jak i przez innych.
2.4. W celu edycji swojego posta należy skorzystać z opcji "ZMIEŃ" .
2.5. W sprawach prywatnych czy w celu osobistej wymiany zdań w danym temacie, korzystaj z możliwości wymiany prywatnej korespondencji.
2.6. Zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez , maill, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.
2.7. Kieruj się zasadą uprzejmości stosując dobre obyczaje. Przez szacunek dla innych, uzyskasz poszanowanie dla siebie. Traktuj innych tak, jakbyś chciał być traktowany przez nich.
2.8. Nie krytykuj, nie wyśmiewaj i nie poniżaj słownie innych Użytkowników z powodu według Ciebie banalnego tematu, jak i każdego innego.
2.9. Nie wstawiaj w postach dużej grafiki ani długich linków, które powodują rozjeżdżanie się Forum. Przyjmujemy maksymalną szerokość dla grafiki umieszczonej w poście 550 pikseli i rozmiar do 100 KB. Przy dużej grafice korzystaj z serwerów do zamieszczania grafiki (np. fotosik.pl), do których możesz podać adres w poście lub wstawić miniaturę. Przy długich linkach stosuj tekst zastępczy pomiędzy znacznikami bbCode [url=adres.www]tekst zastępczy[/url]
2.10. Na Forum piszemy w języku polskim. Użytkownik ma obowiązek zadbania o poprawność gramatyczną i ortograficzną (polska pisownia, znaki interpunkcyjne) swoich postów, tematów czy innych treści, które publikuje. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZY TYM WIELKICH LITER, które traktowane są jak krzyk.
2.11. Wprowadza się następujące zasady używania kolorów fontów:
- kolor "red" (czerwony) pozostaje do dyspozycji Administratorów,
- kolor "green" (zielony) jest zarezerwowany dla Moderatorów.
Pozostałe kolory są do dyspozycji Użytkowników.
2.12. Wystrzegaj się krytyki Administratorów i Moderatorów w kwestiach regulaminowych. Regulamin jest stworzony dla utrzymania porządku na Forum.
2.13. Wszelkie przejawy łamania netykiety oraz postanowień niniejszego regulaminu w stosunku do Administratorów i Moderatorów na kanałach prywatnych (, maill, komunikatory), spotkają się z konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie.

III. Prawa użytkowników, ograniczenia, kary i ostrzeżenia

3.1. Posty i tematy niezgodne z Regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez Moderatorów.
a) Moderator może też:
- zażądać od Użytkownika zmiany tytułu topiku, treści posta,
- zmodyfikować tytuł tematu bądź treści posta Użytkownika,
- dopisywać, usuwać swoje poprawki przy ingerencji w treść posta,
- wystosować ostrzeżenie publiczne na Forum lub na PW,
- zablokować czasowo wątek do momentu wyjaśnienia wątpliwości.
b) Autor zablokowanego topiku ma prawo:
- poprosić na PW Moderatora o podanie motywów decyzji i ewentualnie - wycofanie jej,
- Moderator może zweryfikować swoją decyzję samodzielnie bądź w porozumieniu z Administratorem lub innym Moderatorem,
- dopiero wtedy, w razie różnicy zdań, Użytkownik ma prawo do interwencji u Administratora.
Decyzja Moderatora lub Administratora jest w tym wypadku niepodważalna.
3.2. Użytkownicy nagminnie łamiący Regulamin, netykietę i ignorujący upomnienia Moderatorów powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Forum. Także jednorazowe przewinienia (np. obraźliwe wiadomości na PW, na komunikatorach, posty lub tematy na Forum, zmierzające do skłócenia Użytkowników) uznane przez któregoś z Administratorów lub Moderatorów za ciężkie, mogą skutkować tym samym bez uprzedniego upomnienia czy ostrzeżenia).
a) Zablokowanie dostępu do Forum (zwane banem) może mieć następujący charakter:
- czasowo określony - konto Użytkownika zostanie zablokowane lub otrzyma on zakaz pisania na Forum, na czas określony, po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane,
- czasowo nieokreślony - konto Użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nikomu nieznany,
- stały - konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy forum.
b) Niezależnie od czasu trwania bana, a stosownie do przewinień Użytkownika i możliwości technicznych, konto może być zablokowane:
- imiennie - Użytkownik nie będzie mógł zalogować się ze swoim nickiem, ale będzie mógł przeglądać Forum,
- poprzez IP komputera (a w skrajnych wypadkach całej podsieci) - Użytkownik w ogóle nie będzie mógł się połączyć z Forum z danego IP.
c) W najbardziej skrajnych przypadkach Użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp na poziomie serwera, co skutkuje całkowitym brakiem dostępu do Forum (nasz serwer przestanie "istnieć" dla Użytkownika).
d) Stosownie do charakteru bana i przewinienia Użytkownika:
- każde nowe konto będzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia, że właściciel jest osobą niepożądaną.
e) Decyzję o ukaraniu podejmuje Administrator na podstawie:
- decyzji własnej lub konsultowanej z Moderatorem,
- wniosku Moderatora,
- wniosku Użytkownika, pozytywnie zweryfikowanego przez Moderatora.
3.3. Ostrzeżenia
a) Ostrzeżenia przyznawane są za:
- nieprzestrzeganie regulaminu,
- brak reakcji na uwagi Administratorów i Moderatorów,
- bezproduktywne pisanie - nabijanie liczby postów, posty typu OT etc.,
- nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania, kultury, etykiety, słownictwa,
- robienie ogólnego zamętu na Forum, zakładanie tematów oraz pisanie postów mających na celu skłócenie Użytkowników Forum.
b) Ostrzeżenia są przyznawane za łączną ilość wykroczeń w danym poście. Oznacza to że, w skrajnych przypadkach, za złamanie kilku punktów Regulaminu można otrzymać do 3 ostrzeżeń.
c) Otrzymanie 3 ostrzeżeń równoznaczne jest z otrzymaniem bana.
d) Informacja o liczbie przyznanych ostrzeżeń widnieje pod danymi Użytkownika, poniżej Avatara.
e) Ostrzeżenia mogą być anulowane po miesiącu nienagannego zachowania.
f) W przypadku otrzymania większej ilości ostrzeżeń (w okresie jednego miesiąca), będą one anulowane proporcjonalnie w czasie (1 - po miesiącu, 2 - po dwóch miesiącach, 3 - po trzech itd.).
g) Otrzymany ban po 3 ostrzeżeniach nie może być zdjęty przed upływem 3 miesięcy.
h) Odwołania można pisać tylko do osoby, która przyznała ostrzeżenie danemu Użytkownikowi.
i) Dopiero w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi, Użytkownik ma prawo zgłosić to Administracji. Decyzja Administracji Forum jest ostateczna i nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

IV. Postanowienia końcowe

6.1 Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych na Forum w jakiejkolwiek formie.
6.2. Niniejszy regulamin nie jest formą zamkniętą i jako taki może być modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty. O istotnych zmianach w regulaminie Administracja Forum będzie powiadamiała Użytkowników odpowiednim komunikatem w Dziale "O forum".
6.3. W razie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu, przed założeniem kontrowersyjnego tematu/postu warto skonsultować się z Administratorem lub Moderatorem w celu uzyskania pomocy.
6.4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację Forum.

V. Słownik terminów

Administrator - osoba zarządzająca Forum. Decyduje o wszystkim, a jej decyzje są niepodważalne.

Awatar (avatar, emblemat) - obrazek wyświetlany pod nickiem Użytkownika. Wstawia się go w profilu, wybierając z galerii lub wysyłając własny obrazek, zgodny z wymaganiami technicznymi, określonymi w profilu. Emblemat jest jednym z elementów ułatwiających identyfikację użytkownika Forum, dlatego warto wybrać taki, który nie będzie mylił się z innymi awatarami. Nie wolno kopiować awatarów Użytkowników Forum (nie dotyczy to awatarów dostępnych w galerii), chyba że posiadacz danego awatara wyrazi na to zgodę. Niedozwolone są napisy imitujące rangi forumowe, męczące wizualnie, będące reklamą, adresem WWW czy w jakikolwiek inny sposób niezgodne z Regulaminem Forum.

Ban - zablokowanie danemu Użytkownikowi dostępu do Forum. Banowani są uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad Forum i nie reagują na upomnienia Administratorów i Moderatorów.

Gość - osoba niezarejestrowana na Forum. Może czytać tematy i korzystać z wyszukiwarki Forum.

Moderator - osoba odpowiadająca za utrzymanie porządku na Forum. Oprócz posiadania uprawnień uczestnika Forum może zamykać (blokować) tematy, przenosić je do innych działów, dzielić wątki wielotematyczne, usuwać z Forum wątki i wybrane posty, usuwać z postów Użytkowników treści niezgodne z Regulaminem, zwracać uwagę Użytkownikom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących na Forum, a w sytuacji braku poprawy – wyciągać konsekwencje przewidziane Regulaminem forum. Administracja Forum nie przyjmuje zgłoszeń osób chętnych do zostania Moderatorami. Powoływanie, w razie potrzeby, nowych Moderatorów, odbywa się wyłącznie przez Administrację Forum.
Oceną pracy Moderatorów zajmuje się Administracja. Wszelkie tematy/posty/ankiety z tym związane będą usuwane. Oceny takie lub skargi dotyczące Moderacji lub Moderatora proszę kierować do Administratorów drogą mailową lub prywatnymi wiadomościami (PW/IM)

Nick - pseudonim Użytkownika. UWAGA! Minimalna długość nicka to 3 znaki a maksymalna - 15. Dopuszcza się jednorazową zmianę nicka na inny pod warunkiem braku ostrzeżeń. W uzasadnionych przypadkach należy zwrócić się do Administratorów Forum. Nick nie może być adresem lub innym tekstem pośrednio/bezpośrednio identyfikowanym ze stroną internetową.

Podpis (sygnatura)
- tekst wyświetlany pod każdą wiadomością Użytkownika, definiowany w profilu. Maksymalny rozmiar czcionki to domyślny, z wyłączeniem koloru zielonego i czerwonego. Jego długość to maksymalnie trzy linijki (bez względu na wielkość liter). Do podpisu można wstawiać tylko jedną grafikę, jednak o określonym, maksymalnym rozmiarze: 350x20 pikseli (userbary) lub 250x50 (pozostałe grafiki)
W obu przypadkach rozmiar nie większy niż 10KB. W podpisie nie wolno umieszczać linków, aliasów, tekstów, grafik apletów etc., prowadzących do stron domowych, for internetowych, komercyjnych, łamiących regulamin Forum oraz stron przynoszących profity Użytkownikom (aukcje internetowe, ogłoszenia, gry internetowe np. Bitefight etc.). Zezwala się na umieszczanie linków do stron organizacji non profit (np. Pajacyk etc.), użyteczności publicznej lub akcji (np. Bykom Stop). W innych przypadkach Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem lub Moderatorem w celu uzyskania zgody na zamieszczenie linka do innych serwisów. Podpis nie może być wizualnie męczący dla innych Użytkowników Forum. W podpisie nie wolno stosować znaczników "quote", "code", "list".

Post - pojedyncza wypowiedź Użytkownika w danym topiku.

Profil - zbiór informacji Użytkownika Forum.

PW/PM (ang. private message - prywatna wiadomość) - wewnętrzna korespondencja Forum. Korzystając z ikony umieszczonej w każdym poście dowolnego Użytkownika Forum, można wysłać do niego prywatną wiadomość, niepublikowaną na Forum. PW jest integralną częścią forum.

Topik (ang. topic - wątek, temat) - oddzielna rozmowa w danym Dziale, której tytuł jest wyświetlany na liście.

Użytkownik (User)
- osoba zarejestrowana na Forum. Może zakładać nowe tematy, odpowiadać w istniejących, głosować w ankietach i zakładać własne oraz edytować swoje posty.
Awatar użytkownika
Morpheus
Administrator
 
Posty: 295
Rejestracja: 03 kwie 2008, 15:38

Wróć do Regulamin

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron
stat4u